หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
คณะ พยาบาลศาสตร์