หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชธานีฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2551

 

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) : หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

(ภาษาอังกฤษ) : BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาล ศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.บ.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : BACHELOR OF NURSING SCIENCE

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.N.S.

ปรัชญาของหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี  เชื่อว่าการพยาบาลเป็นวิชาชีพ ที่ต้องมีความรู้ในศาสตร์สาขาการพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ในการให้บริการดูแลผู้ป่วยและประชาชนทุกช่วงวัย ของชีวิต โดยครอบคลุมทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค   การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนให้มีสุขภาพสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืน สามารถปรับตัวในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ความชำนาญทางวิชาชีพ จัดการศึกษาพยาบาลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด พัฒนาทักษะทางการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ  มีการเรียนรู้ ด้วยตนเอง  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การปฏิบัติการพยาบาลเป็นความรู้เชิงประจักษ์  บนพื้นฐานของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็น ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นผู้นำในด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน สังคมและประเทศชาติ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้บัณฑิต มีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้

มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และนำมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน

ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา

มีความสามารถในการวินิจฉัยปัญหาและความต้องการทางการพยาบาลและประเมิน ภาวะสุขภาพรวมทั้งให้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

มีทักษะในการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตามขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ทำการวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล

มีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ท้องถิ่น องค์กรของรัฐและเอกชน

มีภาวะผู้นำ คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ สามารถบริหารจัดการตนเอง บริหารจัดการทางการพยาบาลและบริหารทรัพยากร                และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในการทำงาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคม

ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

 

คุณสมบัติของผู้เข้า ศึกษา

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

สถานภาพโสด  อายุไม่ต่ำกว่า  17 ปี และไม่เกิน  25  ปีบริบูรณ์  มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า  150  เซนติเมตร  น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 65 กิโลกรัม

มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีความพิการหรือทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

มีความประพฤติดีและไม่เคยต้องคดีอาญายกเว้นคดีอันเป็นลหุโทษ

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

คัดเลือกจากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดม ศึกษาในระบบกลาง (Admission) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

การคัดเลือกโดยวิธีการรับสมัครและสอบคัดเลือกตรงที่ มหาวิทยาลัยราชธานี

 

กำหนดการเปิดสอน

ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2551

 

ระบบการศึกษา

มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ดังนี้

 ภาคการศึกษาปกติมี 2 ภาค คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์จะใช้เวลาศึกษาเป็นสองเท่าของการศึกษาภาคปกติ

 

ระยะเวลาการศึกษา

 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 4ปี

การศึกษาตลอดหลักสูตรจะต้องได้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่าหน่วยกิตที่กำหนดใน หลักสูตรและจะต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและ 2 ภาคฤดูร้อนและไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ

 

การคิดหน่วยกิต

1. รายวิชา ภาคทฤษฎี 1  หน่วยกิต  ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15  ชั่วโมง ต่อ ภาคการศึกษาปกติ

2.  รายวิชาภาคปฏิบัติ 1  หน่วยกิต  ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ

3.  รายวิชาฝึกปฏิบัติ 1  หน่วยกิต  ใช้เวลาฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า  45  ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ

 

การลงทะเบียนเรียน

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ลงทะเบียนศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต

 

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การวัดผล

นักศึกษาทุกคนต้องมีเวลาเรียนในชั้นเรียนอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของแต่ละภาคการศึกษา จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ

การวัดผลการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้ใช้ระดับอักษร ดังนี้

ระดับ ความหมาย แต้ม
A

Excellent  ดี เยี่ยม

4.0
B+

Very good ดีมาก

3.5
B

Good ดี

3.0
C+

Fairly Good ค่อนข้างดี

2.5

C

 Fair  พอใช้

2.0
D+

Poor อ่อน

1.5
D

Very Poor อ่อนมาก

1.0
F

Failed ตก

0.0
W Withdrawn with permission (เพิกถอนโดยได้รับอนุมัติ)  
I Incomplete (การวัดผลยังไม่สมบูรณ์)  
S Satisfactory (พอใจ)  
U Unsatisfactory (ไม่พอใจ)  

 

การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.  สอบไล่ได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร

2.  ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

3.  มีความประพฤติดี

4.  ไม่มีพันธะใดๆ กับทางมหาวิทยาลัย

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  35 หน่วยกิต

กลุ่ม วิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต

กลุ่ม วิชามนุษย์ศาสตร์  6 หน่วยกิต

กลุ่ม วิชาภาษา  14 หน่วยกิต

กลุ่ม วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ  104 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  31 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพ  73 หน่วยกิต

วิชาบังคับภาคทฤษฎี  43 หน่วยกิต

วิชาบังคับภาคปฏิบัติ  30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

 

หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาใน หลักสูตร

รหัสวิชาในหลักสูตร  ใช้นำหน้าชื่อวิชา  ดังนี้

 ABC  DXX  วิชา    xxxxxx  3 (3 – 0 -3)

A หมายถึง คณะ โดยคณะพยาบาลศาสตร์   ใช้เลข 8

B หมายถึง หมวดวิชา

1.  หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2.  หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ

3.  หมายถึง หมวดวิชาเลือกเสรี

C หมายถึง กลุ่มวิชาย่อยใน B

1.  หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

2.  หมายถึง กลุ่มวิชาชีพ

D หมายถึง ปีที่ต้องศึกษาตามหลักสูตร

XX หมายถึง จำนวนวิชาที่มีอยู่ในแต่ละหมวด วิชา  เรียงตามลำดับที่ต้องศึกษาก่อนหลัง

 

 รายวิชา

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร 6 หน่วยกิต

411 102 ปรัชญาทั่วไป3(3-0-6)

411 101 จิตวิทยาทั่วไป3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

412 103 สังคมศาสตร์บูรณาการ3(3-0-6)

412 104 การเมืองและการปกครองของไทย3(3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา 14 หน่วยกิต

413 112  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2(2-0-4)

413 113  ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 13(3-0-6)

413 114  ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 23(3-0-6)

413 215  ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล 13(3-0-6)

413 316  ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล 23(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

414 115   คณิตศาสตร2(2-0-4)

111 112   ฟิสิกส์ทั่วไป3(3-0-6)

111 113   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป1(0-3-0)

114 119   เคมีอินทรีย3(2-3-4)

หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 31 หน่วยกิต

414 113   สถิติเบื้องต้น3(3-0-6)

821 101   เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น2(2-0-4)

821 202   กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล3(3-0-6)

821 103   จิตวิทยาพัฒนาการ2(2-0-4

821 104   ชีวเคม2(2-0-4

821 205   เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล2(2-0-4)

821 206   โภชนาการและโภชนบำบัด3(2-3-4)

821 207   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 13(2-3-4)

821 208  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 23(2-3-4)

821 209  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา3(2-3-4)

821 210  พยาธิสรีรวิทยา3(2-3-4)

821 211  วิทยาการระบาด2(2-0-4)

กลุ่มวิชาชีพ 73 หน่วยกิต

ภาคทฤษฎี 43 หน่วยกิต

822 201  แนวคิดและหลักการทางการพยาบาล3(3-0-6)

822 202  การพยาบาลพื้นฐาน  12(2-0-4)

822 204  การพยาบาลพื้นฐาน  22(2-0-4)

822 407  สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล2(2-0-4)

822 308  การวิจัยทางการพยาบาล3(3-0-6)

822 209  การพยาบาลมารดาและทารก3(3-0-6)

822 211  การผดุงครรภ์   12(2-0-4)

822 312  การผดุงครรภ์  22(2-0-4)

822 214  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  12(2-0-4)

822 315  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  22(2-0-4)

822 317  การพยาบาลผู้ใหญ่  13(3-0-6)

822 419  การพยาบาลผู้ใหญ่  23(3-0-6)

822 321  สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  12(2-0-4)

822 322  สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 22(2-0-4)

822 324  การพยาบาลอนามัยชุมชน 12(2-0-4)

822 325  การพยาบาลอนามัยชุมชน 22(2-0-4)

822 427  การพยาบาลผู้สูงอายุ2(2-0-4)

822 429  หลักการรักษาพยาบาลเบื้องต้น2(2-0-4)

822 431  การบริหารการพยาบาล2(2-0-4)

ภาคปฏิบัติ 30 หน่วยกิต

822 203  ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 12(0-8-0)

822 205  ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 21(0-4-0)

822 206  ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 32(0-8-0)

822 310  ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก3(0-12-0)

822 313  ปฏิบัติการผดุงครรภ์4(0-16-0)

822 316  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น3(0-12-0)

822 318  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่  13(0-12-0)

822 420  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่  23(0-12-0)

822 423  ปฏิบัติการสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช3(0-12-0)

822 426  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน3(0-12-0)

822 428  ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ1(0-4-0)

822 430  ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น1(0-4-0)

822 432  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล1(0-4-0)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

นักศึกษาต้องเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชธานี อย่างน้อย 6 หน่วยกิต

830 201  พลวัตกลุ่ม2(2-0-4)

830 402  พืชสมุนไพรในการแพทย์แผนไทย2(2-0-4)

830 303  เวชศาสตร์แผนไทย2(2-3-4)

830 404  การใช้คอมพิวเตอร์ทางการพยาบาล2(2-0-4)

830 105  พลศึกษา2(1-2-4)

830 406  หัวข้อพิเศษทางการพยาบาล2(2-0-4)

412 218  สุนทรียศาสตร2(2-0-4)

 

แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  1

411 - 101 จิตวิทยาทั่วไป3(3-0-6)

413 - 112 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2(2-0-4)

412 - 103 สังคมศาสตร์บูรณาการ3(3-0-6)

413 - 113 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา  13(3-0-6)

114 - 119 เคมีอินทรีย3(3-0-6)

414 - 115 คณิตศาสตร์2(2-0-4)

111- 112 ฟิสิกส์ทั่วไป3(3-0-6)

111- 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป1(0-3-0)

รวม 20   (19-3-38)

ชั้นปีที่  1   ภาคการศึกษาที่   2

411 - 102         ปรัชญาทั่วไป 3(3-0-6)

412 - 104         การเมืองและการปกครองของไทย 3(3-0-6)

413 - 114         ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 2 3(3-0-6)

821 - 104         ชีวเคมี2(2-0-4)

821 - 103         จิตวิทยาพัฒนาการ2(2-0-4)

414 - 113         สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)

821 - 101         เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น2(2-0-4)

830 - 404         การใช้คอมพิวเตอร์ทางการพยาบาล2(2-0-4)

รวม 20   (20-0-40)

ชั้นปีที่  2   ภาคการศึกษาที่   1

413-  215          ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล  13(3-0-6)

821 - 207         กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 13(2-3-4)

822 - 201         แนวคิดและหลักการทางการพยาบาล3(3-0-6)

822 - 205         เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล2(2-0-4)

821 - 209         จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา3(2-3-4)

822 - 202         การพยาบาลพื้นฐาน   12(2-0-4)

822 - 203         ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน   12(0-8-0)

รวม 18 (14-14-28)

ชั้นปีที่  2   ภาคการศึกษาที่   2

821 - 208         กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  23(2-3-4)

821 - 202         กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล3(3-0-6)

821 - 211         วิทยาการระบาด2(2-0-4)

821 - 206         โภชนาการและโภชนบำบัด3(2-3-4)

822  - 214        การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  12(2-0-4)

822 – 204        การพยาบาลพื้นฐาน   22(2-0-4)

822  - 205        ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน   21(0-4-0)

821 -  210        พยาธิสรีรวิทยา3(2-3-4)

รวม 19 (15-13-30)

ชั้นปีที่  2   ภาคฤดูร้อน

822 - 209         การพยาบาลมารดาและทารก3(3-0-6)

822 - 211         การผดุงครรภ์     12(2-0-4)

822 – 206        ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน   32(0-8-0)

รวม 7 (5-8-10)

ชั้นปีที่  3   ภาคการศึกษาที่  1

413 – 316          ภาษาอังกฤษสำหรับการพยาบาล   2 3(3-0-6)

822 - 315          การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น   22(2-0-4)

822 - 310         ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก3(0-12-0)

822 - 324         การพยาบาลอนามัยชุมชน   12(2-0-4)

822 - 317         การพยาบาลผู้ใหญ่   12(2-0-4)

822 - 317         การพยาบาลผู้ใหญ่   1 3(3-0-6)

822 – 316        ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น3(0-12-0)

822 - 312         การผดุงครรภ์ 22(2-0-4)

รวม 18 (12-24-24)

ชั้นปีที่  3   ภาคการศึกษาที่   2

822 - 321         สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช   1 2(2-0-4)

822 - 325         การพยาบาลอนามัยชุมชน   2 2(2-0-4)

822 - 313         ปฏิบัติการผดุงครรภ์4(0-16-0)

822 - 308         การวิจัยทางการพยาบาล3(3-0-6)

822 - 318         ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่   13 (0-12-0)

รวม 14 (7-28-14)

ชั้นปีที่  3   ภาคฤดูร้อน

822 - 322         สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช   22(2-0-4)

xxx  -  xxx        วิชาเลือกเสรี2(2-0-4)

รวม 4 (4-0-8)

ชั้นปีที่  4   ภาคการศึกษาที่   1

822 - 429         หลักการรักษาพยาบาลเบื้องต้น2(2-0-4)

822 - 431         การบริหารการพยาบาล2(2-0-4)

822 - 423         ปฏิบัติการสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช3(0-12-0)

822 - 419        การพยาบาลผู้ใหญ่    2 3(3-0-6)

822 - 420         ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่   23(0-12-0)

830 - 406         หัวข้อพิเศษทางการพยาบาล2(2-0-4)

รวม 15 (9-24-18)

ชั้น ปีที่  4   ภาคการศึกษาที่   2

822 - 427         การพยาบาลผู้สูงอายุ2(2-0-4)

822 - 428         ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ1(0-4-0)

822 - 426         ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน3(0-12-0)

822 - 430        ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น1(0-4-0)

822 - 432         ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล1(0-4-0)

822 - 407         สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล2(2-0-4)

xxx  -  xxx        การพยาบาลเลือกสรร  (Internship)Non  Credit

รวม 10 (4-24-8)

 

ลักษณะวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 412  103        สังคมศาสตร์บูรณาการ     3(3-0-6)

(Integrated Social Science)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาในลักษณะบูรณาการเกี่ยวกับธรรมชาติ ของมนุษย์ ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาของมนุษย์และการพัฒนา บุคลิกภาพ  รูปแบบ  การเรียนรู้ในสังคม รวมถึงการเรียนรู้บุคคลและการอ้างเหตุผล การจัดระเบียบทางสังคม การเมือง การปกครอง สถาบันสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง ปัญหาสังคมเมืองและชนบทและวิเคราะห์ปัญหาสังคมที่สำคัญ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทยแบบยั่งยืนต่อไป

 

412 104         การเมืองและการปกครองของไทย     3(3-0-6)

(Thai Politics and Government )

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

ศึกษาวิวัฒนาการและพฤติกรรมของสถาบันการเมืองและการปกครอง โครงสร้างการปกครองของรัฐและสถาบันทางการเมืองในประเทศไทย อำนาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย สถาบันนิติบัญญัติและตุลาการ บทบาททางการเมืองของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ เช่น องค์กรฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ พรรคการเมือง ระบบราชการและกระบวนการในการกำหนดนโยบายของรัฐ การแก้ไขปัญหาขัดแย้งในสังคม การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 

411  102        ปรัชญาทั่วไป        3(3-0-6)

(General Philosophy)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :    ไม่มี

ปัญหาสำคัญ ๆ ในปรัชญา เช่น ความเป็นจริง ความเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของมนุษย์ ความรู้ของ มนุษย์ จริยธรรมของมนุษย์เพื่อให้เข้าใจโลกทรรศน์แนวต่างๆ กัน

 

411  101        จิตวิทยาทั่วไป        3(3-0-6)

(General Psychology)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   ไม่มี

ศึกษาหลักการและข้อเท็จจริงของมนุษย์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและองค์ประกอบที่ สำคัญทางจิตวิทยาอื่นๆ เช่น กลุ่มพัฒนา นิสัย แรงจูงใจ พฤติกรรม บุคลิกภาพ สติปัญญา  การเรียนรู้ ความรู้สึกและการรับรู้ ความคิดความจำ และการลืม การจูงใจกลุ่มสังคม การตัดสินใจ ความขัดแย้งและการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ การแก้ ปัญหาสาเหตุของความเครียด และความวิตกกังวล

 

กลุ่มวิชาภาษา

 

413  112        ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          2(2-0-4)

(Integrated Thai  Language  )

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   ไม่มี

ศึกษาลักษะสำคัญของภาษาไทยและฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทยพร้อมการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูดตลอดจนการศึกษา การเขียนรายงานทางวิชาการ และการเขียนติดต่อราชการ เช่นหนังสือราชการและจดหมายธุรกิจ บทสัมภาษณ์ข่าวและข้อความโฆษณา

 

413  113        ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 1           3(3-0-6)

(University English I)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

พัฒนาทักษะในการอ่าน ความเข้าใจภาษาในระดับคำ กลวิธีในการอ่านให้มีประสิทธิภาพ การจดโน้ต การสรุป การแยกแยะข้อความที่เป็นจริงกับข้อความที่เป็นความคิดเห็น สำหรับเนื้อหาของ การอ่านจะเน้นเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสำนวนภาษาที่ใช้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบการวัด การให้คำนิยาม การจัดแบ่งประเภทและอื่นๆ ส่วนทักษะทางด้านการฟัง จะเน้นการฟังภาษาที่ใช้ในการทักทาย การพูดโทรศัพท์ การบอกทิศทาง การนับเลข การออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเสียงที่เป็นปัญหาสำหรับนักศึกษาไทย

 

413  114        ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 2           3(3-0-6)

(University English II)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  413  107          ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 1

พัฒนาทักษะการเน้นการอ่านข้อความทางด้านวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี ต่อจากรายวิชา 413 107 สำนวนภาษาที่จะใช้เกี่ยวกับการแสดงเหตุผล ขบวนการและการลำดับเหตุการณ์ หน้าที่และการกระทำการแสดงความมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ การแสดงวิธีการในลักษณะต่างๆ การแสดงถึงโครงสร้างและรูปร่างลักษณะของสิ่งต่างๆการบอกสัดส่วน การบอกความถี่ และบอกความน่าจะเป็นไปได้ ส่วนทักษะทางด้านการฟัง จะเน้นการฝึกฟังภาษาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านทั่วๆไป โดยพยายามจับใจความสำคัญของเรื่องและการฟังรายละเอียดของเรื่อง โดยฝึกข้อความจากสั้นและง่ายไปสู่ข้อความที่ยาวขึ้นยากขึ้น

 

413 215         ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล 1           3(3-0-6)

(English for Nurse I)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

วิธีการอ่านศัพท์ทางการแพทย์ การจับใจความสำคัญจากการอ่านประวัติการเจ็บป่วยของผู้รับบริการ การเพิ่มพูนศัพท์ การใช้พจนานุกรมทางการแพทย์

 

413  316        ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล  2          3(3-0-6)

(English for Nurse II)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  413  115    ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล 1

การใช้ภาษาที่จำเป็นในการติดต่อสอบถามระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างผู้ ป่วย ผู้รับริการ การเขียนบันทึกทางการพยาบาล การติดต่อสื่อสาร บันทึกข้อความและรายงานแบต่างๆตลอดจนการแปลความหมายรายงานผลการตรวจต่างๆ

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

 

414  115        คณิตศาสตร์          2(2-0-4)

(Mathematics)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์  อนุพันธ์  ฟังก์ชันและอินเวอร์สฟังก์ชัน  ความสัมพันธ์  เซ็ต  นัมเบอร์ซิสเต็ม  แคลคูลัส

 

111 112         ฟิสิกส์ทั่วไป          3(3-0-6)

(General Physics)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

กลศาสตร์ของอนุภาค  และเทหวัตถุแข็งแกร่ง  คุณสมบัติของสารกลศาสตร์ของไหล  ความร้อน การสั่นสะเทือน และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์เบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า

 

111 113         ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป            1(0-3-0)

(General Physics Laboratory)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการตามเนื้อหาวิชา  111  112  พร้อมทั้งเขียนรายงานและการทดลอง

 

 

114  119        เคมีอินทรีย์            3(2-4-3)

(Organic  Chemistry)

วิชาที่ต้องเรียน มาก่อน  :  ไม่มี

โครงสร้างและพันธะ ในสารอินทรีย์ ฟังชัลนัลกรุ๊ป สเตอริโอเคมี และวิธีเรียกชื่อสารอินทีรย์สมบัติทางกายภาพ การเตรียม การเกิดปฏิกริยาของสารอินทรีย์ต่างๆ เช่น อัลเคน อัลคีน อัลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอัลคิลเฮไลด์ อัลกอฮอล์ และฟีนอล อิเธอร์ อัลดีไฮด์ และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีอินทรีย์ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนิน ชีวิตและการปฏิบัติการพยาบาล

 

หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

 

414  113        สถิติเบื้องต้น           3(3-0-6)

(Introduction  to  Statistics)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  414 115คณิตศาสตร์

 

ความหมายของสถิติ ประโยชน์ของสถิติในการตัดสินใจและวาง แผนวางด้านต่างๆ การเก็บรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจง แบบทวินามแบบบัวซอง และแบบปกติ การสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบ ปกติการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย และสัดส่วนของประชากร

 

 

821  101        เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น        2(2-0-4)

(Introduction  to  Health  Economics)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

ความสำคัญด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อการบริการสุขภาพ พฤติกรรมของผู้บริโภคใน การใช้บริการทางสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และกำลังซื้อบริการ สุขภาพ อิทธิพลและภาวะเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านบริการ สุขภาพ บทบาทของการประกันสังคมและการประกันสุขภาพ

 

821  202        กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพทางการพยาบาล        3(3-0-6)

(Law and Professional Nursing Ethics)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

กฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์  พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน  โรคติดต่อ สถานพยาบาล  การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติประกันสังคม วัตถุอันตราย กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา

 

821  103       จิตวิทยาพัฒนาการ           2(2-0-4)

(Development Psychology)

วิชาที่ต้อง เรียนมาก่อน  :  411 203 จิตวิทยาทั่วไป

ทฤษฏีพัฒนาการ ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพัฒนาการของบุคคลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อพัฒนาการ และการส่งเสริมพัฒนาการไปสู่วุฒิภาวะสูงสุด ตลอดถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 

821  104       ชีวเคมี            2(2-0-4)

(Biochemistry)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  114   103 เคมีอินทรีย์

คุณสมบัติ โครงสร้าง ชนิด กระบวนการย่อย ดูดซึมและการเผาผลาญของสารคาร์โบไฮเดรต ลิ ปิดส์ กรดแอมิโน วิตามิน เกลือแร่  ฮอร์โมน เพื่อประโยชน์และความสมดุลของร่างกาย

 

821  205        เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล            2(2-0-4)

( Pharmacology  for  Nursing)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

ยาประเภทต่างๆ  ที่นำมาใช้ในงานบริการสุขภาพ ชนิด แหล่งที่มา การคิดคำนวณขนาดของยา สรรพคุณ การออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ อาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา ตลอดจนข้อห้ามใช้  วิธีเก็บรักษายาที่ถูกต้อง วิธีต่างๆ ที่ใช้ในการให้ยาและการพยาบาล

 

821  206        โภชนาการและโภชนบำบัด            3(2-3-4)

(Nutrition  and  Health)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

ประเภทและคุณค่าของสารอาหาร แหล่งที่มา ประโยชน์ของอาหารต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพชีวิต การบริโภคที่ เหมาะสม ปัญหาทุพโภชนาการ  หลักการเลือกอาหารตามภาวะเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การเลือกและจัดอาหารสำหรับผู้ ป่วย

 

821  207        กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  1           3(2-3-4)

(Anatomy  and  Physiology I)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

ส่วนประกอบโครงสร้างและหน้าที่ของเซล เนื้อเยื่อ อวัยวะและการทำงานประสานกันของระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบประสาท

 

821  208        กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  2          3(2-3-4)

(Anatomy  and  Physiology II)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  821  107 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  1

ส่วนประกอบโครงสร้าง และการทำงานประสานกันของระบบการย่อยอาหารระบบขับถ่าย ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ การรักษา และควบคุมภาวะปกติของร่าง กาย

 

821  209        จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา          3(2-3-4)

(Microbiology  and  Parasitology)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

ชนิด รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติและสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ ปรสิตและแมลงที่มีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพอนามัยและการเกิดโรค การแพร่กระจาย การป้องกันโรค การทำลายการระงับความเจริญเติบโตของเชื้อโรค การติดเชื้อ และความต้านทาน

821  210        พยาธิสรีรวิทยา          3(2-3-4)

(Pathophysiology)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  821  209 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

กระบวนการเกิดโรค  และพยาธิสภาพที่มีผลต่อการทำงานระบบต่างๆ ของร่างกาย พร้อมทั้งศึกษาอาการและอาการแสดงของโรค อันเนื่องจากพยาธิสภาพ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้

 

821  211        วิทยาการระบาด           2(2-0-4)

(Epidemiology)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการระบาด  การเกิดโรคในแง่นิเวศวิทยา  ธรรมชาติของการเกิดโรค ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ การป้องกันและการควบคุมโรคทั่วไป เครื่องบ่งชี้ภาวะสุขภาพอนามัยชุมชน และแหล่งข้อมูล การศึกษาทางวิทยาการระบาด การสอบสวน การระบาด การเฝ้าระวังทางวิทยาการระบาด บทบาทของพยาบาลในการควบ คุมและป้องกันโรค พระราชบัญญัติควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และแนวโน้มของ วิทยาการระบาด

 

หมวดวิชาชีพ

 

822  201        แนวคิดและหลักการทางการพยาบาล           3(3-0-6)

(Concepts  and  Principles in Nursing)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

วิวัฒนาการของทฤษฎีการพยาบาลกรอบแนวคิดทางการพยาบาล  กระบวนการพยาบาล และความเกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาอื่นๆการนำกรอบแนวคิด กระบวนการแก้ปัญหาทาง การพยาบาลไปใช้ ในการปฏิบัติการพยาบาล

 

822  202        การพยาบาลพื้นฐาน  1           2(2-0-4)

(Fundamental  of  Nursing  I)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพ  ความเจ็บป่วย  บทบาทหน้าที่และของเขตความรับผิดชอบของพยาบาล ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล โดยคำนึงถึงสภาวะร่างกาย สังคม และจิตวิญญาณ โดยใช้กระบวนการพยาบาล หลักการพยาบาล และส่งเสริมผู้รับบริการให้ดูแลตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนภาพตนเองได้เข้า กับสภาพแวดล้อม

 

 

822  203        ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  1          2(0-8-0)

(Fundamental  of  Nursing  Practicum I)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  822 102  การพยาบาลพื้นฐาน  1

สำรวจพฤติกรรมอนามัยของบุคคล ครอบครัว ชุมชนในสภาวะต่างๆ  ศึกษาแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัย ปัจจัยส่งเสริมการเข้ารับบริการสุขภาพ ของประชาชน การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการประเมินสภาวะสุขภาพเพื่อการ ดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการโดยใช้กระบวนการพยาบาล

 

822  204        การพยาบาลพื้นฐาน  2           2(2-0-4)

(Fundamental  Nursing II)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  822  102  การพยาบาลพื้นฐาน  1

ให้การดูแลช่วยเหลือป้องกันบุคคลที่ได้รับภยันตรายประเภทต่างๆการนำกระบวน การพยาบาลมาใช้ในการช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารการ ให้ยา การขับถ่ายอุจจาระ การขับถ่ายปัสสาวะ การซักประวัติ การตรวจร่างกายและการ ประเมินภาวะสุขภาพ การรับผู้ป่วยใหม่การจำหน่ายตลอดจนการส่งต่อและการดูแล ผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมและผู้ป่วยถึงแก่กรรมอย่างสมศักดิ์ศรี

 

822  205        ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  2          1(0-4-0)

(Fundamental of  Nursing  Practicum II)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   822  104  การพยาบาลพื้นฐาน  2

ปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับภยันตรายต่างๆ การตรวจร่างกายและ การประเมินภาวะสุขภาพ การช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การขับถ่าย การหายใจ การไหลเวียน การเคลื่อนไหว การรับรู้ และภูมิคุ้มกัน หลักการให้ยา  การให้สารน้ำทาง หลอดเลือดดำ โดยใช้ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล

 

822  206        ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  3         2(0-8-0)

(Fundamental of  Nursing  Practicum III)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   822  105 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  2

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การบันทึกทางการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลในการ ช่วยเหลือผู้ป่วย ครอบครัวที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน

 

 

822  407        สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล           2(2-0-4)

(Seminar  Issues  and  Trends  in  Nursing Profession)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

สัมมนาปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อวิชาชีพการพยาบาลทั้งด้านการศึกษา การบริหารและการบริการรวมทั้งแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาลและแนวทางในการ พัฒนาวิชาชีพ

 

822  308        การวิจัยทางการพยาบาล            3(3-0-6)

(Introduction  to  Nursing  Research)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  414 213 สถิติเบื้องต้น

หลักและวิธีการวิจัย  การวางโครงการและกระบวนการวิจัยโดยทั่วไป เพื่อการเลือกปัญหา การเก็บ ข้อมูล เตรียมหรือใช้ในการวิจัย การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลความ หมายของข้อมูล การนำผลการวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทางด้านการพยาบาล ฝึกเขียนโครงการวิจัยทางการพยาบาล

 

822  209        การพยาบาลมารดาและทารก        3(3-0-6)

(Maternal  and  Child   Nursing )

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  822 206 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 3

แนวคิดและหลักการพยาบาลมารดาและทารก  หลักการพยาบาลครอบครัว รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพครอบครัว การให้คำปรึกษาเรื่องการเตรียมตัวก่อน สมรส ขบวนการสืบพันธุ์  พัฒนาการทารกในครรภ์ การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์การเปลี่ยนแปลงทางร่าง กาย จิตสังคมของการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดและทารกแรกเกิด เพื่อส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกและครอบครัว

 

822  310        ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก          3(0-12-0)

(Maternal  and  Child   Nursing  Practicum )

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  822  209  การพยาบาลมารดาและทารก

ฝึกปฏิบัติการให้คำแนะนำ  คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนก่อนสมรส การวางแผนครอบครัวการเตรียมตัวของมารดาในการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตสังคม และการวางแผนคลอดบุตร การวางแผนดูแลบุตร ฝึกปฏิบัติการตรวจครรภ์  ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนในระหว่างตั้งครรภ์เจ็บครรภ์และภายหลังคลอด รวม ทั้งการทำคลอดปกติ การตัดและซ่อมแซมฝีเย็บ การบริบาลทารกเกิดใหม่ และส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก

 

822 211         การผดุงครรภ์ 1         2(2-0-4)

(Midwifery 1)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  822  209  ,  822  310การพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตสังคมของการตั้งครรภ์ ระหว่างการคลอด ภายหลังคลอด การประเมินทารกในครรภ์ ทารกเกิดปกติ โดยการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการวางแผน แก้ปัญหา การป้องกัน การฟื้นฟู และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของมารดา ทารก และครอบครัวรวมทั้งศึกษากลไกการคลอด การวินิจฉัยการคลอด และการทำคลอดปกติ

 

822 312         การผดุงครรภ์ 2            2(2-0-4)

(Midwifery 2)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  822  211  การผดุงครรภ์ 1

การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด หลังคลอดและทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยง สูติศาสตร์หัตการ โดยใช้กระบวนการพยาบาล

 

822  313         ปฏิบัติการผดุงครรภ์          4(0-16-0)

(Midwifery   Practicum)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  822 312 การผดุงครรภ์ 2

ฝึกปฏิบัติการทำคลอดปกติ และการช่วยทำคลอดในภาวะปกติรวมทั้งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันในผู้ที่มีปัยหา สุขภาพที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและหลังคลอด และป้องกันโรคภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง

 

822  214        การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  1          2(2-0-4)

(Nursing of Children and Adolescents I)

วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  822 206 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 3

ศึกษาแนวคิดและหลักการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ การ ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการการใช้กระบวนการพยาบาลในการส่งเสริม สุขภาพ การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟื้นฟูสุขภาพ  ตลอดจนเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพของเด็กและวัยรุ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลเด็กและวัยรุ่นขณะเจ็บป่วย ( Family Center Care )

 

822  315        การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  2           2(2-0-4)

(Nursing  of  Children  and  Adolescent II)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  822  214  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  1

ศึกษาแนวคิดและหลักการพยาบาลในการดูแลเด็กแรกเกิดถึงวัยรุ่นตอนต้นที่มีภาวะ วิกฤติของสุขภาพ เสี่ยงต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการผิดปกติ ความพิการ ปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนในระยะเฉียบพลัน ระยะเรื้อรัง  ภาวะวิกฤติและในระยะสุดท้ายของชีวิต รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลก่อให้เกิดภาวะวิกฤติของสุขภาพ  การใช้กระบวนการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การส่งต่อกรณีมีความพิการต่อเนื่องและบทบาทของครอบครัวในการดูแลเด็กและวัย รุ่นในภาวะวิกฤติ

 

822  316        ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น             3(0-12-0)

(Nursing of Children and Adolescent Practicum)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   822  215  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  2

ฝึกปฏิบัติ การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพเด็กวัยรุ่นที่เผชิญกับการเจ็บป่วย ใช้กระบวนการพยาบาลในการ ดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนทั้งในระยะเฉียบพลัน ระยะเรื้อรัง ภาวะวิกฤติและในระยะสุดท้ายของชีวิต รวมถึงการส่งต่อ และสนับสนุนส่งเสริมบทบาทของครอบครัวในการดูแลเด็กป่วย

 

822  317        การพยาบาลผู้ใหญ่  1            3(3-0-6)

(Nursing of the Adults I)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  822 206 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 3

ปัญหาทางสุขภาพอนามัยที่พบบ่อยในผู้ใหญ่  เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันความเจ็บป่วยในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และการดูแลช่วยเหลือ   เมื่อมีปัญหาสุขภาพที่ง่ายไม่ซับซ้อน

 

822  318        ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1           3(0-12-0)

(Nursing  of  The  Adults  Practicum I)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  822  217          การพยาบาลผู้ใหญ่  1

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ  และการป้องกันความเจ็บป่วย  การดูแลพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพทางด้านอายุรกรรม และศัลยกรรมที่ไม่ ซับซ้อน การใช้แหล่งทรัพยากรในชุมชนเพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง

 

822  419        การพยาบาลผู้ใหญ่  2           3(3-0-6)

(Nursing  of  the  Adults  II)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  822  318          ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

การประเมินภาวะสุขภาพ   การวางแผนดูแลผู้รับบริการผู้ใหญ่ที่มีปัญหาซับซ้อนทางด้านอายุรกรรมและ ศัลยกรรม ปัญหาเกี่ยวกับระบบอวัยวะต่างๆ ภาวะฉุกเฉิน โรคเรื้อรัง การฟื้นฟู สุขภาพ การใช้แหล่งทรัพยากรชุมชนเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง

 

822  420        ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่  2            3(0-12-0)

(Nursing  of  The  Adults Practicum  II)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 822  319           การพยาบาลผู้ใหญ่  2

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล  ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนทางอายุรกรรมและศัลยกรรมในผู้ ป่วยหนักหรือวิกฤต ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย เทคโนโลยีใหม่ๆ

 

822  321        สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1         2(2-0-4)

(Mental  Health  and  Psychiatric  Nursing  I)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  821  103  จิตวิทยาพัฒนาการ

แนวคิด หลักทฤษฎี บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของพยาบาล ในการส่งเสริมสุขภาพจิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชน การส่งเสริมและรักษาสุขภาพจิต  การป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต ปัญหาที่มีผลต่อสุขภาพจิตในสังคมไทย มโนคติเกี่ยวกับตนเอง การใช้ตนเองเป็นเครื่องมือ ในการบำบัดพฤติกรรมที่ใช้แก้ปัญหา เผชิญปัญหาในสุขภาพจิต แนวทางในการช่วยเหลือและการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต

 

822  322        สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2         2(2-0-4)

(Mental  Health  and  Psychiatric  Nursing II)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  822  321  สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1

การดูแลบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดปกติทางจิต การจำแนกโรคทางจิตเวช  การบำบัดรักษาทางจิตเวช  หลักการจิตเวชชุมชน แหล่งทรัพยากรในชุมชน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตการป้องกันโรคจิต โรคประสาท การรักษาและการฟื้นฟูสภาพ แนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

 

822  423        ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช          3(0-12-0)

(Mental  Health  and  Psychiatric  Nursing  Practicum )

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  822  322          สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2

ฝึกปฏิบัติการ ประเมินสภาวะสุขภาพของบุคคล โดยเน้นการประเมินสภาวะทางจิต การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต การแนะนำ การปรึกษา และการให้สุขภาพจิตศึกษา เพื่อป้องกันการเกิดอาการทางจิต และส่งเสริมสุขภาพจิต

 

822  324        การพยาบาลอนามัยชุมชน  1           2(2-0-4)

(Community  Health  Nursing I)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  822  206 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 3

หลักและแนวคิดอนามัยชุมชน สถานการณ์และแนวโน้มด้านการสาธารณสุขของประเทศ นโยบายแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ ระบบการบริหารสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสาธารณสุขมูลฐาน ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ บทบาทหน้าที่ของพยาบาลอนามัยชุมชน การดูแลอนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียนและการให้สุขศึกษาในชุมชน

 

822  325        การพยาบาลอนามัยชุมชน 2            2(2-0-4)

(Community  Health  Nursing  II)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  822  324  การพยาบาลอนามัยชุมชน  1

องค์ประกอบเกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข  การบริหารงานสาธารณสุข  การวินิจฉัยอนามัยชุมชนเชิงวิทยาการระบาด ชีวสถิติ ทฤษฎีการพยาบาลและการ อนามัยชุมชน บทบาทหน้าที่ของพยาบาลอนามัยชุมชน ในการแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน การให้บริการแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งการพยาบาลอาชีวอนามัย

 

822  426        ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน              3(0-12-0)

(Community  Health  Nursing  Practicum  )

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  822  325  การพยาบาลอนามัยชุมชน 2

ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพการพยาบาลอนามัยชุมชน โดยนำความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการให้การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การดูแลครอบครัว งานอนามัยโรงเรียนงานอาชีวอนามัย การวินิจฉัยชุมชนและการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาล หลักการบริหารงานอนามัยชุมชนและการดูแลตนเองเป็นพื้นฐานในการฝึกประสบการณ์

 

 

822  427        การพยาบาลผู้สูงอายุ                2(2-0-4)

(Nursing  of  the  Elderly)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  822  319 การพยาบาลผู้ใหญ่  2

ทฤษฎีการสูงอายุ  มโนคติที่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน โรค และการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ  ที่มีปัญหาสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม บทบาทของครอบครัวและสังคมในการดูแลผู้สูงอายุ

 

822  428        ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ             1(0-4-0)

(Nursing  of  the  Elderly Practicum)

วิชาที่ต้องเรียนมา ก่อน  :  822  427          การพยาบาลผู้สูงอายุ

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ การป้อนกันโรค และการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ของครอบครัวและสังคม

 

822  429        หลักการรักษาพยาบาลเบื้องต้น           2(2-0-4)

(Basic  Medical  Care)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  822  104 การพยาบาลพื้นฐาน 2

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของพยาบาล ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีการซักประวัติ ประเมินสภาวะของผู้รับบริการ การวินิจฉัยทางการพยาบาล การให้การแนะนำ ช่วยเหลือเบื้องต้น ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

 

822  430        ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น             1(0-4-0)

(Basic  Medical  Care  Practicum)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  822  429          หลักการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

ฝึกปฏิบัติการซักประวัติ การประเมินสภาวะผู้รับบริการ การวินิจฉัยทางการพยาบาล การให้การแนะนำ ช่วยเหลือและการส่งต่อผู้ป่วยตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข

 

822  431        การบริหารการพยาบาล             2(2-0-4)

(Nursing  Management)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  การพยาบาลปี 1 , 2 และ 3

หลักและวิธีการบริหารงาน การวางแผน การจัดรูปแบบองค์กร สายงานการบังคับ บัญชา การบริหารงานบุคคล การมอบหมายงาน การนิเทศ การประเมินผลงาน และการประยุกต์ความรู้ในการบริหารงานบนหอผู้ป่วย

 

822  432        ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล            1(0-4-0)

(Nursing  Management  Practicum)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  822  433          การบริหารการพยาบาล

ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาลบนหอผู้ป่วย การวางแผน การจัดการบริหาร และมอบหมายงาน การนิเทศและการประเมินผลการพยาบาล

 

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

830  201        พลวัตกลุ่ม              2(2-0-4)

(Group  Dynamics)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

พื้นฐานกระบวนการกลุ่ม รูปแบบของอิทธิพลกลุ่มที่มีต่อมนุษย์สัมพันธ์ ลักษณะกลุ่มบุคคล การวิ เคราะห์ พฤติกรรมของผู้นำและสมาชิกในกลุ่มความเข้าใจและการยอมรับพฤติกรรมตนเอง และของผู้อื่น อันจะช่วยให้การดำเนินงานของกลุ่มประสบผลสำเร็จ

 

830  402        พืชสมุนไพรในการแพทย์แผนไทย            2(2-0-4)

(Herbs)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี

พืชสมุนไพร ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ส่วนประกอบที่สำคัญ ประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่ใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 

830  303        เวชศาสตร์แผนไทย           2 (2-3-4) (Thai Medicine)

การดูแลรักษาสุขภาพโดยไม่ต้อง รับประทานยา โดยการนำสมุนไพรต่างๆมาใช้ปรุงแต่งเป็นยาสำหรับใช้ภายนอก เพื่อใช้ในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย ลดอาการอักเสบ หรือบำรุงผิวพรรณ ซึ่งเป็นการใช้ภายนอก ศึกษารากฐานความรู้ของภูมิปัญญาไทย ที่นำมาประยุกต์เข้ากับการนวดเท้าแบบจีนโดยใช้สมุนไพรร่วมด้วย เทคนิคการทำ สปาเท้า เทคนิคการนวดน้ำมัน เทคนิคการนวดสลายไขมัน เทคนิคการนวดเท้า คอ บ่า ไหล่ เทคนิคการขัดตัว เทคนิคการพอกตัว

 

830   404       การใช้คอมพิวเตอร์ทางการพยาบาล           2(2-0-4)

(Computer Application in Nursing)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

ศึกษาความเป็นมาและวิวัฒนาการ ทางคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ และหน้าที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์ทางการพยาบาล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการพยาบาล การจัดการฐานข้อมูลทางการพยาบาล การจัดรูปแบบรายการต่างๆ ทางการพยาบาลและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

 

830 105         พลศึกษา          2(1-2-4)

(Physical education)

ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลัง กายอย่างถูกต้องตามหลักการของสรีระวิทยา การออกกำลังกาย นันทนาการ กิจกรรมเข้าจังหวะ ลีลาศ  การคิดรูแบบการออกกำลังกาย เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและกลุ่ม เป็นผู้นำการออกกำลังกายเพื่อการรักษาสุขภาพ เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีในสังคม ทักษะเบื้องต้นของการต่อสู้และการป้องกันตัวแขนงต่างๆ

 

830  406        หัวข้อพิเศษทางการพยาบาล          2(2-0-4)

(Special topics in Nursing)

ศึกษาและ อภิปรายปัญหา หัวข้อในด้านการพยาบาล เกี่ยวกับ การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและทารก การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น และกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

 

412  218        สุนทรียศาสตร์          2(2-0-4)

(Aesthetics)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

อิทธิพลของสุนทรียศาสตร์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การตระหนักในคุณค่า ความงาม ความไพเราะของศิลปะ รูปแบบต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปของวรรณคดี ดนตรี จิตรกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม