โครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

 NurseORGChart61 3