เปิดดำเนินการครั้งแรก
         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เปิดดำเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) (Bachelor of Nursing Science : B.N.S) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เพื่อสร้างความเสมอภาค และขยายโอกาสทางการศึกษา ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยราชธานี
 
ปณิธาน 
         คณะพยาบาลศาสตร์มีปณิธานที่จะถ่ายทอดความรู้ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมความก้าวหน้าให้บัณฑิตเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและสติปัญญา ตลอดจนสนองความต้องการกำลังคนของประเทศ
 
ปรัชญา 
        เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม
 
วิสัยทัศน์ 
       มุ่งผลิตบุคลากรทางการพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่สังคม
 
พันธกิจ 
๑. ผลิตบุคคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพ มีความรู้ควบคู่คุณธรรม
๒. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
๓. ผลิตผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม
๔. บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
๕. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ความเป็นไทย
๖. บริหารจัดองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
 
นโยบายและวัตถุประสงค์
          นโยบาย 
คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ความชำนาญเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้สามารถปรับตัวในการดำเนินชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีนโยบายในการบริหารและจัดการให้ครอบคลุมภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ ๑) ด้านการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ๒) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสื่อและช่องทางรวมทั้งการบูรณาการกับการวิจัยและบริการวิชาการ ๓) การวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการและนวัตกรรม กำหนดให้มีการบูรณาการร่วมกับการสอน ๔) การบริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะชุมชนในเขตพื้นที่คัดสรรและโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย เน้นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ๕) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการพัฒนานักศึกษา ทั้งด้านจิตอาสา และการอนุรักษ์ความเป็นไทย ๖) ด้านการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมภิบาล เน้นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอน การวิจัย  เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการมีส่วนร่วม การสื่อสารทุกช่องทาง การประหยัด สะดวก และรวดเร็ว
 
วัตถุประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์
        ๑. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะบัณฑิต และ อัตลักษณ์ ตามที่หลักสูตรกำหนด
       ๒. เสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีดิจิตัล
       ๓. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพ
       ๔. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพที่สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน องค์กร ชุมชนในท้องถิ่น
       ๕. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต
       ๖. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
       ๑. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติทางการพยาบาลด้วยกระบวนการพยาบาลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       ๒. ให้บริการสุขภาพและปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัย ทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย ทั้งวิกฤตและเรื้อรัง ในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การบำบัดทางการพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
       ๓. ให้บริการทางการพยาบาลอย่างเอื้ออาทรสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมตลอดจนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
       ๔. มีความรู้ในกระบวนการวิจัย และการสร้างนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ผลงานวิจัยในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลและสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
       ๕. มีทักษะในการสื่อสาร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่ทันสมัย ใช้หลักคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
       ๖. มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
       ๗. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
       ๘. มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
 
อัตลักษณ์ : 
   “มีภาวะผู้นำ จริยธรรมเด่น เน้นจิตอาสา พัฒนานวัตกรรมสู่สังคม”
 
เอกลักษณ์
“รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสังคม”