เปิดดำเนินการครั้งแรก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เปิดดำเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ) (Bachelor of Nursing Science : B.N.S) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2542 เพื่อสร้างความเสมอภาค และขยายโอกาสทางการศึกษา ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยราชธานี
ปรัชญา/ปณิธาน
เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม
วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความรู้ด้านวิชาชีพ เป็นผู้ประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจริยธรรมคุณธรรม  เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพยาบาลและสุขภาพอนามัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลและเป็นฐานความรู้ทางการพยาบาลในการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน
พันธกิจ
 1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลให้สามารถเป็นได้ทั้งนักบริหาร นักวิชาการ และนักบริการ เป็นคนดี คนเก่ง และมีเจตนคติที่ดี
 2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
 3. ทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาลและนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน
 4. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
 5. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและประชาชนทุกระดับ โดยเน้นการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ แก่ผู้สูงวัย รวมทั้งเด็กและเยาวชน
 6. สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 7. อนุรักษ์ ส่งเสริมและดำรงไว้ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
นโยบายและวัตถุประสงค์
คณะพยาบาลศาสตร์มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ความชำนาญเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้สามารถปรับตัวในการดำเนินชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีนโยบายในการบริหารและจัดการให้ครอบคลุม ๔ ภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาคือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและผลงานวิชาการ การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
วัตถุประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ทางวิชาการและสามารถนำความรู้ทางศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลตามขอบเขตกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพต่อผู้รับบริการ เป็นรายบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้โดยครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ   สามารถคิด  วิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์  ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ  และแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
 2. ศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล เพื่อชี้นำสังคมในการกำหนดแผนและนโยบายด้านสาธารณสุข และการศึกษาของประเทศ
 3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน องค์กร ชุมชนในท้องถิ่น
 4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย
 5. มีระบบการบริหารงานที่คล่องตัว ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 6. สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือด้านสุขภาพกับองค์กรทุกระดับในการสนับสนุนทางวิชาการและทรัพยากร
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษาลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ระบุมาตรฐานการอุดมศึกษา ๓ ด้าน  ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตมาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษาและมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตระบุว่า "บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจมีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก" ซึ่งจากมาตรฐานที่กำหนดขึ้นนี้ ได้ระบุตัวบ่งชี้ของมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  จำนวน ๓ ตัวบ่งชี้  ได้แก่
 1. บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนสามารถเรียนรู้สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองสามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
 2. บัณฑิตมีจิตสำนึก ดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
 3. บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔.๒ ได้ระบุว่า "คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖.๒  “คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของระดับที่ ๒ ปริญญาตรี" ว่า ผู้สำเร็จการศึกษาระดับที่ ๒ ปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถ อย่างน้อยต่อไปนี้
 1. ความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษาตลอดถึงความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
 2. ความสามารถที่จะตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยคำแนะนำแต่เพียงเล็กน้อย
 3. ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์ต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ
 4. ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งสำคัญคือ ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้น ๆ
 5. ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไม่มุ่งเน้นการปฏิบัติในวิชาชีพ สิ่งสำคัญคือ ความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลงานวิจัยต่าง ๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย การวิเคราะห์ และประเมินความสำคัญของการวิจัยในการขยายองค์ความรู้ในสาขา/สาขาวิชา
ดังนั้น คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คือ
 1. มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของกลุ่ม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได้
 2. สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาของตนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่น ๆ
 3. สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยยอมรับข้อจำกัดทางธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน
 4. มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย และเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจของตนอยู่เสมอ
 5. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ