logoUDC
ประกาศมหาวิทยาลัยราชธานี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2560
------------------------------------------

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.4 สถานภาพโสด
1.5 อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
1.6 มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
1.7 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ และเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นพยาบาล

 

2. หลักฐานการสมัคร

2.1 ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.2 บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 2 รูป
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.5 สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบ รบ.หรือประกาศนียบัตร หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.6 ผลการสอบ GAT/PAT

3. ขั้นตอนในการสมัคร

3.1 กรณีสมัครด้วยตนเอง
ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมชำระค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ที่มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
3.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ หรือกรณีสมัครออนไลน์
- เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rtu.ac.th
- กรอกใบสมัครในระบบ e-Admissions แล้วสั่ง Print ใบสมัครออกจากระบบ ตามขั้นตอน หรือ
Download ใบสมัคร แล้วสั่ง Print ใบสมัครลงในกระดาษ A4 (กรอกใบสมัครด้วยปากกา)
- ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว บนใบสมัครจำนวน 1 รูป
- ส่งหลักฐานการสมัคร (ส่งรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วอีกจำนวน 2 รูปเพื่อติดบัตรประจำตัวสอบ)
- ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ดังนี้
1) โดยธนาณัติหรือธนาณัติออนไลน์ (แนบหลักฐานการรับธนาณัติ) โดยสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยราชธานี” ระบุไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
2) โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร (แนบสำเนา slip การโอนเงิน) โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เลขที่บัญชี 426-601630-1 สาขาตลาดหนองบัว

- ส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
293 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
- มหาวิทยาลัยราชธานีดำเนินการตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครสอบ เมื่อครบถ้วนมหาวิทยาลัยจะตอบรับการสมัคร พร้อมส่งใบเสร็จรับเงิน และบัตรประจำตัวสอบให้ผู้สมัคร เพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ

4. วิธีการคัดเลือก

เป็นไปตามลำดับขั้น ดังนี้
4.1 พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศ
4.2 คะแนนสอบข้อเขียนความรู้ เจตคติทางการเรียนพยาบาลและความถนัดทางวิชาชีพพยาบาล คะแนนสอบสัมภาษณ์

5. การรายงานตัว

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องรายงานตัวตามกำหนด การที่ประกาศ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

6. คณะกรรมการอำนวยการสอบ

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกให้คณะกรรมการอำนวยการสอบมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดตามประกาศฉบับนี้