วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี, อ.อัญชลี อ้วนแก้ว หัวหน้าสาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล และตัวแทนจากสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชธานี เข้าพบ นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นพ.สสจ.อุดรธานี เพื่อมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ตรุษจีน