วันที่ 20 มกราคม  2565 ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ “เสริมสร้างความสุขในการดำเนินชีวิต ของครอบครัวผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงเรื้องรัง” โดยมี อ.กาญจนา ปัญญาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม, อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อ.พอ.พิเศษ หญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์, อ.รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ และ อ.เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง เข้าร่วมประชุม