คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพยาบาลแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี