วันที่ 14 ตุลาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดย อาจารย์พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวทางการดำเนินงานโครงการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่พักรักษาตัวที่บ้านด้วยระบบ WeSAFE@Home by BUU แนวทางการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และแนวทางการพัฒนานักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคและการจัดการเรียนการสอนในแบบ New Normal

ในการนี้ คณะฯ ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดี ผศ.ดร.พัชรินทร์ พูลทวี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณาจารย์ และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี