ประกาศ ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับวัคซีนครบ 100% ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และได้ขออนุญาตให้มีการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ ตามระเบียบมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  บัดนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้อนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด