เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสถานการณ์ระบาดของโรคร้ายแรงที่กำลังคร่าชีวิตของผู้คนทั่วโลก ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ได้นำคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่ามการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 เราชาวราชธานี เป็นเพียงจุดเล็ก ๆ ในโลกกว้าง ที่มีปณิธานยิ่งใหญ่ในวิชาชีพพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันโรคและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ “มาถะแหมะ ถ่าอีหยัง ฉีดวัคซีนไม่ต้องรอ” #วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่มีตอนนี้ และเป็น #วัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด