พิธีรับขีดหมวกและติดเข็มสถาบัน
พยาบาล รุ่นที่ 19 และผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10
18 มีนาคม 2564