วันที่ 2-3 กันยายน  2563 ดร. รวีวรรณ  เผ่ากัณหา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ที่จัดขึ้นใน ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์  โดยมี ศ.ดร.สมชาย  ปิ่นละออ  และ รศ.ดร.สร้อย  อนุสรณ์ธีรกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการดำเนินโครงการในครั้งนี้