ขอแสดงความยินดดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น ปีที่ 4     

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ : การประกวดนวัตกรรมทางสุขภาพ

ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 20 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตสามพร้าว

รางวัลชนะเลิศ     

นวัตกรรม “ชุดจำลองแผลเสมือนจริง”  อาจารย์ชรินทร์พร  มะชะรา  อาจารย์ที่ปรึกษา

 1. นายทำนุรัฐ          จันทน์เทศ        
 2. นางสาวขวัญสุดา   มาตโสภา
 3. นางสาวศศิธร คำศรีระภาพ
 4. นางสาวศิรประภา ศิริวงศ์
 5. นางสาวอภิญญา สง่าลี
 6. นางสาวอรทัย อินทรทองคำ

award01

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    

นวัตกรรม “ประสิทธิผลการใช้สเปรย์สมุนไพรยุงร้ายพ่ายสองเกลอ”

อาจารย์เสาวลักษณ์     ทาแจ้ง           อาจารย์ที่ปรึกษา

 1. นางสาวจารุวรรณ เประกันยา
 2. นางสาวจันจิรา ค่าม่วง
 3. นางสาวจันทร์จิรา คำกันยา
 4. นางสาวจิราพร สุวรรณพันธ์
 5. นางสาวจีรพร ครุนันท์
 6. นางสาวชุมพูนุช สีดาเดช

award02

award03

award04