23 พ.ค. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดี จัดประชุมประเมินผลและร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติ การพัฒนาคู่มือการฝึกการบริหารความเสี่ยงการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลร่วมกับแหล่งฝึก รพ.อุดรธานี

 คลิกชมรูปภาพ