โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการ ดร.อัครเดช กลิ่นพิบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.บรม ตันวัฒนะพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.รวีวรรณ เผ่ากันหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งสองหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการขาดแคลนบุคลากรด้านการพยาบาลของประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะรายวิชาปฏิบัติการสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์เป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการทางด้านสุขภาพจิตที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้กำหนดภารกิจความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา ความร่วมมือด้านการวิจัย ความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ระยะเวลาความร่วมมือทางวิชาการนี้มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ลงนามในบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมรัตนากร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

ที่มา : http://www.jvkk.go.th:8080/web_jvkk_th/index.php/viewnew/form/detail_id/1928#.XOe3i4gzbDc

คลิกชมรูปภาพ