การจัดการเรียนการสอน โดย การแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ รายวิชา สาระสนเทศทางการพยาบาล และนวัตกรรมทางการพยาบาล โดย อาจารย ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

คลิกชมรูปภาพ