ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 "สุขภาพดีมีความมั่งคั่ง : พลังพยาบาลสร้างนวตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ" 28~29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สุวรรณภูมิ

คลิกชมรูปภาพ