รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร และคณบดี มอบดอกไม้ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2561

อาจารย์กาญจณา   ปัญญาธร  สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อาจารย์อัญชลี  อ้วนแก้ว สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
อาจารย์ศิริพร    พรแสน สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
อาจารย์สุปรีดา อินทรสงเคราะห์  สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
อาจารย์อรุณี     มรกตพิทยารักษ์  สาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหาร
อาจารย์เปรมฤดี  เห็มหา  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
อาจารย์ ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น