รายงานการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร

 1. ชื่อโครงการ      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ
 2. ปีการศึกษา 2559
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 4. ความสอดคล้องด้านกลยุทธ์และตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์
  4.1     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี
  4.1.1 กลยุทธ์ที่ 7 มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี
  4.1.1.1  ตัวชี้วัดที่ 82  ร้อยละของอาจารย์ได้เข้าร่วมอบรมทางด้านวิชาการ/วิจัย/การจัดการเรียนการสอน/การวัดผลหรือความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 5. ลักษณะโครงการ  ( √ )  ใหม่  (  )  ต่อเนื่อง 
 6. วันที่จัดกิจกรรม           22-23  กรกฎาคม  2559
 7. สถานที่จัดโครงการ       ห้องประชุม 403  มหาวิทยาลัยราชธานี  วิทยาเขตอุดรธานี
 8. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี  วิทยาเขตอุดรธานี  จำนวน  42 คน  

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  

 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป
 2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจการดำเนินโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป
 3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการวางแผนการสอนแบบบูรณาการกับพันธกิจอื่นได้
 4. กลุ่มเป้าหมายจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการกับพันธกิจอื่นได้ 

การบรรลุวัตถุประสงค์

 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  ร้อยละ 100
 2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจการดำเนินโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.59 คะแนน
 3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนแผนการสอน
 4. กลุ่มเป้าหมายเขียนแผนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานได้ทุกรายวิชา