ประกาศรับสมัครอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาดังต่อไปนี้

  1. สาขาการพยาบาลเด็ก จำนวน 2 อัตรา
  2. สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 1 อัตรา
  3. สาขาการพยาบาลสูติ ผดุงครรภ์ มารดาและทารก จำนวน 1 อัตรา
  4. สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลครอบครัว จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งเอกสารการสมัครมาที่


คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
293 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000