โครงการการจัดการความรู้เรื่อง “การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ยุค 4.0”
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 -12.00 น . ณ ห้องประชุม 403