ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งตีพิมพ์บทความวิจัยและวิชาการในวารสาร Journal of Innovative Health Science  ของสำนักวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชธานี อาจารย์ท่านใดมีความประสงค์จะส่งตีพิมพ์ผลงานของท่าน สามารถดำเนินการส่งตีพิมพ์ได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งตีพิมพ์บทความวิจัยและวิชาการในวารสาร Journal of Innovative Health Science  ของสำนักวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชธานี อาจารย์ท่านใดมีความประสงค์จะส่งตีพิมพ์ผลงานของท่าน สามารถดำเนินการส่งตีพิมพ์ได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ  กำหนดการเผยแพร่

กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
  • ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
  • ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 

template-บทความวิจัย

การเตรียมต้นฉบับ-สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคม

การเตรียมต้นฉบับ-สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ