วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2565 สาขาการพยาบาลมารดาและทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี นำโดยอาจารย์วรนุช ไชยวาน หัวหน้าสาขา อาจารย์สุภาพักตร์ หาญกล้า และ อาจารย์นงนุช บุญมาลา ได้จัดการเตรียมความพร้อมแก่ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ก่อนออกฝึกวิชาวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 ฝึกปฏิบัติ ณ. ห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกและการผดุงครรภ์ เพื่อทบทวนความรู้ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานจริงในช่วงเวลาตั้งแต่ 14มีนาคม-22เมษายน 2565 นี้