วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมนักศึกษา Show and Shere Innovation ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน เป็นการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการพัฒนานักศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งการนำเสนอเป็น 2 ภาษาคือไทยอังกฤษ โดยการจัดทำคลิปนำเสนอและการ conference ผ่านโปรแกรม Zoom application