วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี นำโดย อ.กชนิภา ขวาวงษ์ และคณาจารย์สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช เข้ารับฟังการบรรยาย Clinical teaching ในหัวข้อ การดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดย อ.วิรัช วัฒนา, เภสัชจิตบำบัดการพยาบาลผู้ป่วย โดย อ.พิชญ์พงศ์ คงนาวัง, การพยาบาลผู้ป่วยติดสารเสพติด โดย อ.นพพร ลาดบัวขาว และ การใช้แบบคัดกรองและการประเมินอาการทางจิต โดย อ.กรรณิการ์ ชื่นสมบัติ ณ.ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี นำโดย อ.กชนิภา ขวาวงษ์ และคณาจารย์สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช เข้ารับฟังการบรรยาย Clinical teaching ในหัวข้อ การดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดย อ.วิรัช วัฒนา, เภสัชจิตบำบัดการพยาบาลผู้ป่วย โดย อ.พิชญ์พงศ์ คงนาวัง, การพยาบาลผู้ป่วยติดสารเสพติด โดย อ.นพพร ลาดบัวขาว และ การใช้แบบคัดกรองและการประเมินอาการทางจิต โดย อ.กรรณิการ์ ชื่นสมบัติ ณ.ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ เครติตภาพ : โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์