วันที่ 4 ก.พ.65 อ.นภารินทร์ นวลไธสง  และคณาจารย์สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ได้ร่วมกันจัดโครงการ "การดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่น" เพื่อเป็นการส่งเสริมในการดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่น ซึ่งส่วนหนึ่งของวิชา "วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 " สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ณ.ห้อง 501 อาคารราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดยมี อ.ดร.สุกัญญา ฆารสินธุ์ หัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น เป็นผู้เปิดงานโครงการ อีกทั้งเป็นการบูรณาการวิชาการสู่สังคม ในรูปแบบ on line ผ่านระบบ zoom  แก่บุคคลทั่วไป โดยได้รับความร่วมมือและความสนใจจากทีมคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง