วันที่ 22 พ.ค. 2564  ดร.รวีวรรณ  เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  และ อาจารย์ทุกคนร่วมเพื่อการพัฒนาองค์กรในกิจกรรม  “ประเมินงาน พัฒนาเพื่อฝันปี 2564” เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2563 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564