วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และ อ.พนิดา แสงศรี เลขานุการฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ LMS (Leaning Management System) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมรับฟังและเรียนรู้ ณ. ห้องประชุม 403 อาคารราชธานี