วันที่ 8 มีนาคม 2565 9.00-16.00 น.
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ได้จัดโครงการอบรม “การจัดการศึกษาทางการพยาบาล ในยุค New normal ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
โดยมี อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อ.นันทาวดี ศิริจันทรา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยาย