วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เป็นประธานในการต้อนรับและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  ได้แก่  ผศ.ดร.วิสัย คะตา สาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล,     อ.ธันยาพร โคตรชุม สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น, อ.ธนารัตน์ จันดามี และ อ.นุชจมาน ร่วมสุข สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยมี อ.นันทาวดี ศิริจันทรา รองคณบดีฝ่ายบริหาร, อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อ.กาญจนา ปัญญาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม และ อ.ณัฏฐากุล บึงมุม หัวหน้าสาขาการพยาบาลอนามัยชุม ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้ปฐมนิเทศ