วันที่ 29-30 มิถุนายน  2564  ดร.รวีวรรณ  เผ่ากัณหา และคณาจารย์ทุกท่าน ร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบ กระบวนการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ให้สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เหมาะสมกับลักษณะรายวิชา ผลลัพธ์ที่คาดหวังของรายวิชาและมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาติชาย  ม่วงปฐม  ผศ. ดร.รุ่งทิวา  จันทร์วัฒนวงษ์  และนายวงค์ณภา  แก้วไกรษร  วิทยากรจากคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี