วันที่ 17-20 ​มกราคม 2565 งานการบริการห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน โดย อ.นงนุช บุญมาลา อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล และ นส.อทิตรา พงษ์เพียจันทร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล ได้ร่วมกันตรวจสภาพและนับจำนวนอุปกรณ์,เครื่องมือเวชภัณฑ์ ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวิชาปฏิบัติพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล