วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 จาก ผศ.เยาวลักษณ์ โพธิ์ดารา อาจารย์ภาวินี สีสันต์ อาจารย์วนิดา สายทอง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินเป้นอย่างสูงสำหรับคำชี้แนะและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อการพัฒนางานในการจัดการศึกษา ทั้งนี้คณะฯ จะได้นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป

qa63 1