รายงานการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการประเมินตัวบ่งชี้ และเป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทานุบารุงศิลปะและวันนธรรม