วันที่ 4 มีนาคม 2565 อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธานพิธีมอบหมวกและติดเข็มสถาบัน แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 21 ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วิชาปฏิบัติการทางการพยาบาลอย่างเป็นทางการ โดยมี อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชา เป็นประธานในการจัดงาน อ.รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ ผู้ประสานงานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน, คณาจารย์สาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ร่วมกับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินงานภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 -15.30 น. อ.พรพิมล ศรีสุวรรณ ประธานฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และ อ.เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง ประธานฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม ได้นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่ รพ.สต.เชียงยืน เพื่อทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ นำภูมิปัญญาด้านสมุนไพรข่อยซึ่งเป็นสมุนไพรไทยมาใช้ในการดูแลความสะอาดช่องปากเป็นวิถีชีวิตที่มีมาตั้งแต่โบราณ สำหรับการนำมาใช้ดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียงครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ใน โครงการ “การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียง” โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ /อสม./ประชาชน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ รพ.สต. เชียงยืน อย่างดียิ่ง
 

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 7.00-8.30 น. อ.พรพิมล ศรีสุวรรณ ประธานฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 22 รูป ณ. วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เนื่องในโอกาส วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 22 โดยมี ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาล นำทีมคณาจารย์, นักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการณ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โควิด 19 อย่างเคร่งครัด