วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และ อ.พนิดา แสงศรี เลขานุการฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ LMS (Leaning Management System) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมรับฟังและเรียนรู้ ณ. ห้องประชุม 403 อาคารราชธานี

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดย
อ.ดร.สุกัญญา ฆารสินธุ์ หัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และ
อ.ปิติณัช ราชภักดี หัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ได้“สรุปการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง” (Simulation Instructor Training Course) เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อ.นันทาวดี ศิริจันทรา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล

วันที่ 8 มีนาคม 2565 9.00-16.00 น.
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ได้จัดโครงการอบรม “การจัดการศึกษาทางการพยาบาล ในยุค New normal ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
โดยมี อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อ.นันทาวดี ศิริจันทรา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยาย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เป็นประธานในการต้อนรับและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  ได้แก่  ผศ.ดร.วิสัย คะตา สาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล,     อ.ธันยาพร โคตรชุม สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น, อ.ธนารัตน์ จันดามี และ อ.นุชจมาน ร่วมสุข สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยมี อ.นันทาวดี ศิริจันทรา รองคณบดีฝ่ายบริหาร, อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อ.กาญจนา ปัญญาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม และ อ.ณัฏฐากุล บึงมุม หัวหน้าสาขาการพยาบาลอนามัยชุม ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้ปฐมนิเทศ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชาต่าง ๆ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล ได้เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี  สถาบันพระบรมราชชนก โดยมีเป้าหมายในการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติ การพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน ในการนี้ ดร.จิราพร วรวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีและคณะผู้บริหารให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลของ 2 สถาบัน ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้

วันที่ 29-30 มิถุนายน  2564  ดร.รวีวรรณ  เผ่ากัณหา และคณาจารย์ทุกท่าน ร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบ กระบวนการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ให้สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เหมาะสมกับลักษณะรายวิชา ผลลัพธ์ที่คาดหวังของรายวิชาและมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาติชาย  ม่วงปฐม  ผศ. ดร.รุ่งทิวา  จันทร์วัฒนวงษ์  และนายวงค์ณภา  แก้วไกรษร  วิทยากรจากคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี