วันที่ 22 พ.ค. 2564  ดร.รวีวรรณ  เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  และ อาจารย์ทุกคนร่วมเพื่อการพัฒนาองค์กรในกิจกรรม  “ประเมินงาน พัฒนาเพื่อฝันปี 2564” เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2563 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

วันที่ 20-21 เมษายน  2563  ดร.รวีวรรณ  เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  และ อาจารย์ประจำร่วมประชุมโครงการ “มองตนผ่านงาน สานฝันสู่ปี 2563” เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2562 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563