แผนบริหารความเสี่ยง 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชธานี  วิทยาเขตอุดรธานี 

ประจำปีการศึกษา 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี  วิทยาเขตอุดรธานี มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในองค์กร จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้เพื่อให้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้องและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลองค์กร

คณะพยาบาลศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ช่วยให้ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบุคลากรในการนำการบริหารความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อรักษาหรือสร้างโอกาสแก่ผลการดำเนินงานและเพิ่มมูลค่าให้กับคณะและมหาวิทยาลัย  โดยการรวมการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการปฏิบัติและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลการดำเนินงานที่ดี