วันที่ 4 มีนาคม 2565 อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตร แก่นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ในพิธีมอบหมวกและติดเข็มสถาบัน โดยมีอาจารย์อัญชลี อ้วนแก้ว หัวหน้าสาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล เป็นประธานกรรมการในการคัดเลือก ซึ่งผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้
1.นักศึกษาผู้มีจิตอาสาดีเด่น นายสิทธิพล ฮุงหวน
2.นักศึกษาผู้มีมารยาทดีเด่น นางสาว อริสรา สิงห์แม
3.นักศึกษาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น นางสาว อรัญญา ลิบหลี่
4.นักศึกษาผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น นายสิทธิพล ฮุงหวน
5.นศ.ที่ได้คะแนนสูงสุด
วิชากระบวนการพยาบาล นส.ภารดี สอนลา
6. นศ.ที่ได้คะแนนสูงสุด วิชาการพยาบาลพื้นฐาน นส.สุดารัตน์ สุขหร่อง

วันที่ 20 ​มกราคม 2565 อ.ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว ผู้ประสานงานรายวิชานวัตกรรมทางการพยาบาลได้นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม ”สัมมนาเครือข่ายเยาวชน เพื่อการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม”​ ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม​ ที่โรงแรมพาราไดซ์ จ. ​อุดรธานี และระบบ Zoom application โดยการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นการ ส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่​21​

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting ในโครงการ “มหาวิทยาลัยใส่ใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยชาว RTU” โดยงานพัฒนาและบริการนักศึกษา ซึ่งมี อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ งานพัฒนาและบริการนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาโครงการ และยังได้บูรณาการกับการเรียนการสอน “วิชาการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  พ.ต.ท. อติโรจน์ ทาแจ้ง รอง ผกก. ป.สภ. สร้างคอม จว.อุดรธานี คุณวีระชัย พวงเพชร และคุณสุพรรณี สุขค้ำ ครูสอนขับรถจากสมาร์ทไดร์ฟอุดร สอนขับรถ มาเป็นวิทยากรเพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง