ปรัชญา

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม

เอกสาร Download งานวิจัย

  • คู่มือวิจัย

  • บันทึกข้อความขอเบิกเงินสนับสนุนการทำวิจัย

  • บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางเพื่อปฏิบัติงานวิจัย

  • บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย

  • บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานวิจัย

  • สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย

  • แบบฟอร์มคำร้องขอปรึกษาคลินิกวิจัย

  • แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย

  • ระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย งานวิชาการและนวัตกรรม

  • ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรม