ปรัชญา

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดย อ.ดร.สุกัญญา ฆารสินธุ์ หัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และอ.ปิติณัช ราชภักดี หัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ได้“สรุปการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง” (Simulation Instructor Training Course) เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อ.นันทาวดี ศิริจันทรา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล

NU News65 2 1

เอกสาร Download งานพัฒนาบุคลากร

 • Flow chart การขอตำแหน่งทางวิชาการและเอกสารประกอบ

 • ขั้นตอนการประเมินการสอน

 • คู่มือประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเอกชน

 • ฟอร์ม ก.พ.อ.03

 • มรธ.ปส.๐๒ แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินผลการสอน

 • มรธ.วช.01 แบบรับเรื่องการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 • มรธ.วช.02 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา

 • มรธ.วช.03 แบบประวัติส่วนตัวผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ

 • มรธ.วช.04 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

 • มรธ.วช.05 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

 • คู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์และการประเมินอาจารย์-ฉบับปรับปรุง-2564

ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร