ปรัชญา

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2565 9.00-16.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ได้จัดโครงการอบรม “การจัดการศึกษาทางการพยาบาล ในยุค New normal

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อ.นันทาวดี ศิริจันทรา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยาย

NU News65 1

เอกสาร Download งานพัฒนาบุคลากร

 • Flow chart การขอตำแหน่งทางวิชาการและเอกสารประกอบ

 • ขั้นตอนการประเมินการสอน

 • คู่มือประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเอกชน

 • ฟอร์ม ก.พ.อ.03

 • มรธ.ปส.๐๒ แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินผลการสอน

 • มรธ.วช.01 แบบรับเรื่องการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 • มรธ.วช.02 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา

 • มรธ.วช.03 แบบประวัติส่วนตัวผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ

 • มรธ.วช.04 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

 • มรธ.วช.05 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

 • คู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์และการประเมินอาจารย์-ฉบับปรับปรุง-2564

ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร