ปรัชญา

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.พนิดา แสงศรี เลขานุการฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ LMS (Leaning Management System) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมรับฟังและเรียนรู้ ณ. ห้องประชุม 403 อาคารราชธานี

LMS 2 1

เอกสาร Download งานพัฒนาบุคลากร

 • Flow chart การขอตำแหน่งทางวิชาการและเอกสารประกอบ

 • ขั้นตอนการประเมินการสอน

 • คู่มือประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเอกชน

 • ฟอร์ม ก.พ.อ.03

 • มรธ.ปส.๐๒ แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินผลการสอน

 • มรธ.วช.01 แบบรับเรื่องการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 • มรธ.วช.02 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา

 • มรธ.วช.03 แบบประวัติส่วนตัวผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ

 • มรธ.วช.04 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

 • มรธ.วช.05 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

 • คู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์และการประเมินอาจารย์-ฉบับปรับปรุง-2564

ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร