ปรัชญา

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม

คณาจารย์สาขาการพยาบาลมารดาและทารกและการผดุงครรภ์ ได้แก่ รศ.ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล, อ.วรนุช ไชยวาน, อ.นงนุช บุญมาลา และ อ.สุภาพักตร์ หาญกล้า เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “วิถีปฏิบัติรูปแบบปัจจุบันในการดูแลปริกำเนิด” Now Normal Practical Points in Perinatal Care” จัดโดย สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 ในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 โรงแรม เดอะซายน์ พัทยา เพื่อเป็นพัฒนาองค์ความรู้ สู่การเรียนการสอน

 manage 65 1

เอกสาร Download งานพัฒนาบุคลากร

 • Flow chart การขอตำแหน่งทางวิชาการและเอกสารประกอบ

 • ขั้นตอนการประเมินการสอน

 • คู่มือประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเอกชน

 • ฟอร์ม ก.พ.อ.03

 • มรธ.ปส.๐๒ แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินผลการสอน

 • มรธ.วช.01 แบบรับเรื่องการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 • มรธ.วช.02 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา

 • มรธ.วช.03 แบบประวัติส่วนตัวผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ

 • มรธ.วช.04 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

 • มรธ.วช.05 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

 • คู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์และการประเมินอาจารย์-ฉบับปรับปรุง-2564

ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร