ปรัชญา

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เป็นประธานในการต้อนรับและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

ได้แก่  ผศ.ดร.วิสัย คะตา สาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล,     อ.ธันยาพร โคตรชุม สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น, อ.ธนารัตน์ จันดามี และ อ.นุชจมาน ร่วมสุข สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยมี อ.นันทาวดี ศิริจันทรา รองคณบดีฝ่ายบริหาร, อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อ.กาญจนา ปัญญาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม และ อ.ณัฏฐากุล บึงมุม หัวหน้าสาขาการพยาบาลอนามัยชุม ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้ปฐมนิเทศ

new teacher65 1

เอกสาร Download งานพัฒนาบุคลากร

 • Flow chart การขอตำแหน่งทางวิชาการและเอกสารประกอบ

 • ขั้นตอนการประเมินการสอน

 • คู่มือประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเอกชน

 • ฟอร์ม ก.พ.อ.03

 • มรธ.ปส.๐๒ แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินผลการสอน

 • มรธ.วช.01 แบบรับเรื่องการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 • มรธ.วช.02 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา

 • มรธ.วช.03 แบบประวัติส่วนตัวผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ

 • มรธ.วช.04 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

 • มรธ.วช.05 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

 • คู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์และการประเมินอาจารย์-ฉบับปรับปรุง-2564

ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร