ปรัชญา

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม

manage65 2

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีได้จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ได้แก่ อ.บุษบา โสภา และ อ.ศิริวรรณ วงศ์ประกรกุล สาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล โดยมี อ.นันทาวดี ศิริจันทรา รองคณะบดีฝ่ายบริหาร. อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร. สุกัญญา ฆารสินธุ์ กรรมการบริหารหลักสูตร และ อ.เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง รองประธานฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ปฐมนิเทศ

เอกสาร Download งานพัฒนาบุคลากร

 • Flow chart การขอตำแหน่งทางวิชาการและเอกสารประกอบ

 • ขั้นตอนการประเมินการสอน

 • คู่มือประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเอกชน

 • ฟอร์ม ก.พ.อ.03

 • มรธ.ปส.๐๒ แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินผลการสอน

 • มรธ.วช.01 แบบรับเรื่องการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 • มรธ.วช.02 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา

 • มรธ.วช.03 แบบประวัติส่วนตัวผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ

 • มรธ.วช.04 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

 • มรธ.วช.05 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

 • คู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์และการประเมินอาจารย์-ฉบับปรับปรุง-2564

ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร