ปรัชญา

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม

เอกสารงานประกันคุณภาพ

  • คู่มือประกันคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2559(ฉบับปรับปรุง)

  • แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)ประจำปีการศึกษา 2561.pdf