ปรัชญา

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 -15.30 น. อ.พรพิมล ศรีสุวรรณ ประธานฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และ อ.เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง ประธานฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม

ได้นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่ รพ.สต.เชียงยืน เพื่อทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ นำภูมิปัญญาด้านสมุนไพรข่อยซึ่งเป็นสมุนไพรไทยมาใช้ในการดูแลความสะอาดช่องปากเป็นวิถีชีวิตที่มีมาตั้งแต่โบราณ สำหรับการนำมาใช้ดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียงครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ใน โครงการ “การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียง” โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ /อสม./ประชาชน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ รพ.สต. เชียงยืน อย่างดียิ่ง

act cul65 1